bodoh

Tentang hidupmu

dan engkau bodoh
lalu …
mereka menipumu.

dan engkau tersesat
lalu …
mereka menghasutmu.

– 2013